Tytuł filmu:

» Filantrop » Filantrop - Sezon 1

s01e06 San Diego
s01e05 Kosovo
s01e03 Paris
s01e02 Myanmar